فرم نظرسنجی کارگاه آموزشی
نحوه اطلاع رسانی جهت برگزاری کارگاه
میزان رضایتمندی از نظم برگزاری
میزان کاربردی بودن کارگاه
به روز بودن مطالب ارائه شده
میزان تسلط مدرس به محتوای کارگاه و خلاقیت در فرآیند آموزش
میزان رضایتمندی شما از برگزاری کارگاه
میزان ارتباط مطالب ارائه شده با نیازهای اطلاعاتی شما
مدت دوره نسبت به حجم مطالب
جمع بندی و ارائه نظر کارشناسی



بروزرسانی کد امنیتی